Els treballs acceptats com a comunicacions orals el temps de presentació serà de 7 minuts i 3 minuts per preguntes. Per les comunicacions orals breus, el temps per la presentació serà de 3 minuts i 2 minuts per preguntes. A efectes pràctics, serà necessari deixar carregada la seva presentació a la sala de recepció d’audiovisuals 90 minuts abans de la seva intervenció. El tamany de lletra haurà de ser l´equivalent a Arial 28-32.

Per aquells treballs que s’hagin de presentar com a pòster  s´hauran de presentar en  en format paper . El temps de presentació serà de 3 minuts i 2 minuts per preguntes.

Format paper:
Les mides del pòster hauran de ser de 1,20 cm d’alçada per 90 cm d’amplada. Els pòsters hauran d’ estar exposats durant tot el congrés i es podran instal·lar des del dia 27 d’abril,  a partir de les a les 08.30 hores.