Presentació
Comitès
Programa
Llibre d'abstracts
Comunicacions
Inscripcions
Seu
Allotjament
Col·laboradors
Entitats col·laboradores
Secretaria tècnicasecretariaC/ Bonaire, 7
08301 Mataró (Barcelona)
Tel. 937 552 382
Fax 937 552 383
secretaria@congresurgencies.cat
Formulari ON-LINE

Comunicacions

NORMES D´ENVIAMENT DE COMUNICACIONS

· La data límit d'admissió de comunicacions és el 15 de març de 2013.
· Només s'acceptaran aquelles comunicacions resultants de treballs d'investigació que no hagin estat publicats prèviament en cap revista.
· El número màxim d'autors per cada comunicació serà de 6.
· La procedència de l'estudi no s'ha de mencionar ni al títol ni al text del resum. Igualment, s'evitaran al·lusions que permetin identificar el lloc concret on s´ha dut a terme l´estudi.
· El resum de la comunicació ha d´ estructurar-se obligatòriament en els següents apartats:

Introducció Objectiu Metodologia Resultats Conclusions

· No s'admetran comunicacions amb un sol cas clínic, excepte en aquells casos que el Comitè ho consideri rellevant.
· L'extensió màxima del resum serà de 300 paraules, i inclourà tres paraules clau, aconsellant-se la utilització de termes del Medical Subject Headings del "Index Medicus".
· No s´admetran quadres ni figures.
· Es poden presentar comunicacions en format oral o pòster. El Comitè científic valorarà totes les comunicacions presentades i es reserva el dret de modificar el format de presentació en funció dels treballs acceptats i els espais horaris.
· Per a presentar un treball és imprescindible que com a mínim un dels autors estigui inscrit al Congrés.
· Només s'acceptaran aquells treballs enviats mitjançant la pàgina web del Congrés.

dates clau

Termini exhaurit

Enviament de comunicacions


01/04/2013

Canvi de quota